Officielt

Sydkystens Hundeskole er en forening godkendt af Vordingborg Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningens vedtægter kan læses nedenfor. Bestyrelsen består af:

Suppleanter til bestyrelsen:

Anita Jakobsson er revisor.

Generalforsamling blev afholdt den 14. marts 2024. Referat af generalforsamling (pdf).Bestyrelsens beretning (pdf). Regnskab (pdf).

Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 24. august 2023. Referat af ekstraordinær generalforsamling (pdf).

Generalforsamling blev afholdt den 16. marts 2023. Referat af generalforsamling (pdf).Bestyrelsens beretning (pdf). Regnskab (pdf).

Generalforsamling blev afholdt den 17. marts 2022. Referat af generalforsamling (pdf).Bestyrelsens beretning (pdf). Regnskab (pdf).

Generalforsamling blev afholdt den 18. marts 2021. Referat af generalforsamling (pdf).Bestyrelsens beretning (pdf). Regnskab (pdf).

Generalforsamling blev afholdt den 30. marts 2020.Referat af generalforsamling (pdf).Bestyrelsens beretning (pdf). Regnskab (pdf).

Generalforsamling blev afholdt den 19. marts 2019. Referat af generalforsamling (pdf).Bestyrelsens beretning (pdf). Regnskab (pdf).

Generalforsmaling blev afholdt den 19. marts 2018. Referat af generalforsamling (pdf).Bestyrelsens beretning (pdf). Regnskab (pdf).

Generalforsamling blev afholdt den 26. marts 2017. Referat af generalforsamling (pdf).Bestyrelsens beretning (pdf). Regnskab (pdf).

Generalforsamling blev afholdt den 25. marts 2016. Referat af generalforsamling (pdf).Bestyrelsens beretning (pdf). Regnskab (pdf).

Generalforsamling blev afholdt den 6. marts 2015. Referat af generalforsamling (pdf). Bestyrelsens beretning (pdf). Regnskab (pdf).

Generalforsamling blev afholdt den 7. marts 2014. Referat af generalforsamling (pdf). Bestyrelsens beretning (pdf). Regnskab (pdf).

Generalforsamling blev afholdt den 23. marts 2013. Referat af generalforsamling (pdf). Bestyrelsens beretning (jpg).

Generalforsamling blev afholdt den 8. marts 2012. Referat af generalforsamling (pdf). Bestyrelsens beretning (pdf).

Sydkystens Hundeskole er momsregistreret (CVR: 32396097) og alle anførte priser er inkl. moms.

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Vedtægter for Sydkystens hundeskole.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

Til opnåelse af dette formål kan foreningen bl.a. afholde undervisning, teoriaftener, kurser, foredrag, seminarer og prøver/konkurrencer. Målgruppen er personer med fysisk og mentalt sunde hunde. Foreningen forbeholder sig ret til at afvise ansøgere, hvis hunde ikke lever op til dette.

§ 3 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1. Alle, der betaler for deltagelse i et arrangement, er automatisk medlem i et år fra tilmeldingsdagen. Personer, der som følge af bestyrelsesbeslutning deltager gratis i et arrangement, er ligeledes automatisk medlem i et år fra tilmeldingsdagen.
Stk. 2. Der betales ikke særskilt medlemskontingent.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlemmer af hundeskolen.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse sker automatisk ved tilmelding til arrangement via hundeskolens hjemmeside.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk et år efter tilmeldingsdatoen for seneste kursus jf. § 3 stk.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig dagsorden til medlemmerne. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 2. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag, udsendes til medlemmerne, senest 3 dage ført generalforsamlingen.
Stk. 3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 14 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 4. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret - jfr. § 3.
Stk. 5. Afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 1 medlem forlanger det.
Stk. 6. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.
Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens/formandens beretning.
 5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 7, stk. 2. og 3.
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg.
 11. Evt.

Stk. 8. Generalforsamlingens beslutninger nedskrives i referat. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
Stk. 9. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved alm. stemmeflertal uanset antallet af fremmødte, dog jf. § 10, stk. 1.
Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelse stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for den ordinære generalforsamling.

§ 7 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, og består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med henholdsvis formand, kasserer og udvalgsmedlemmer. Omkonstituering kan finde sted.
Stk. 2. Ulige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen, lige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen og hvert år 2 suppleanter, efter stemmeflertal.
Stk. 3. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det afgåede bestyrelsesmedlems valgturnus. I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig, efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede herunder formanden og/eller næstformanden.
Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.
Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens beslutninger og det er tilgængeligt for medlemmerne.

§ 8 Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
Stk. 3. For klubbens forpligtigelser hæfter kun klubbens formue og ikke medlemmerne personligt.

§ 9 Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf mindst et skal være formand eller kasserer.

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 11 Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, når mindst 3/4 af foreningens medlemmer har fremsat skriftlig begæring herom til foreningens formand.
Stk. 2. Ved foreningens opløsning bestemmes det på den ekstraordinære generalforsamling - efter indstilling fra bestyrelsen - hvordan foreningens materiel og midler skal anvendes til gavn for Dyrenes Beskyttelse i henhold til formålsparagraffen.

Senest opdateret 24. august 2023 på den ekstraordinære generalforsamling.

» Til toppen